Program Wychowawczy Publicznego Przedszkola im.Św.Jana Pawła II w Szczepanowie został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości przez społeczność wychowującą przedszkolaków oraz rodziców.

 Wprowadzenie

Wychowanie, to złożony i długotrwały proces. To droga poznania  i odkrywania. Na tej drodze rodzi się i rozwija wolność i godność osoby oraz społeczna komunikacja, odpowiedzialność i wspólne dobro.

Przyjmując założenie, iż proces wychowawczy nie odbywa się tylko w przedszkolu, że ma miejsce wszędzie i że każdy ma na niego wpływ, nauczyciele Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie  w porozumieniu z rodzicami dzieci tego przedszkola przyjęli wspólny plan działania nazwany tutaj programem wychowawczym.

Proces wychowania jest procesem długofalowym i nade wszystko wymaga systematyczności i konsekwencji kierowania dzieckiem w sposób jednolity, tak w domu jak i w przedszkolu. W przeciwnym wypadku, jeśli oddziaływania rodziców i nauczyciela nie są uzgodnione lub sprzeczne ze sobą, to wszelkie zabiegi wychowawcze nie będą odnosić rezultatów.    Skutki tego będzie ponosić dziecko zdezorientowane i nie pewne tego, co słuszne a co błędne.

Aspektem nadrzędnym w szeroko rozumianym wychowaniu dziecka jest jego bezpieczeństwo i ochrona przed przemocą wystepującą w każdej formie agresji. Dlatego też w niniejszym programie wychowawczym zostały zamieszczone wytyczne zachowań  dzieci społecznie pożądanych   , eliminujących zachowania agresywne  , jak i wskazujące dziecku drogę do przeciwstawienia się przemocy poprzez pomoc ze strony osób kompetentnych . Dlatego ten program wychowawczy zawiera  schemat postępowania w wypadku wystapienia przemocy względem dziecka , który opracowano w celu optymalizacji możliwości pomocy dziecku krzywdzonemu w jakikolwiek sposób.

CEL NADRZĘDNY:

Celem głównym Programu Wychowawczego Przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałemi, możliwościami w relacjach ze środowiskiem społecznym .

CELE SZCZEGÓŁOWE:

tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,

rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła, dbanie o dobro własne i innych

rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania

rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,

 kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości,sprawiedliwości, odpowiedzialności za siebie i innych ,

szanowanie praw człowieka

uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń,

uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeks przedszkolaka),używania form grzecznościowych i kulturalnego zachowywanie się w każdej sytuacji,

kształtowanie samodzielności,

kształtowanie odporności emocjonalnej

kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,

KRYTERIA SUKCESU:

Dziecko:

 1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych , akceptuje ich odrębność
 2. Zna swoje prawa i obowiązki
 3. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
 4. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych
 5. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności
 6. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
 7. Szanuje wolność i cudze zdanie
 8. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych
 9. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe
 10. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumiepojęcie ojczyzna Rozumie znaczenie dialogu w

       rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentowaćswoje racje, oceny i odczucia

 1. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne
 2. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej
 3. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń
 4. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych
 5. Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek,wyrozumiałość
 6. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
 7. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy
 8. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki
 9. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania
 10. Rozpoznaje zachowania przemocowe względem siebie i innych i zwraca się o pomoc w każdej sytuacji odczucia zagrożenia
 11. Potrafi reagować na sytuacje niebezpieczną/ zagrożenia , zna alarmowe nr telefonów.

Zadania wychowawcze:

      -    wspomaganie dziecka w rozwoju zgodnie z jego potencjałem   i możliwościami,

      -    monitorowanie, stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego,  społecznego, umysłowego, duchowego,

     -tworzenie bezpiecznej dla dziecka atmosfery, warunkującej wychowankom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem psychicznym i fizycznym.

 • kształcenie uniwersalnych umiejętności odpowiednio do możliwości rozwojowych dziecka,
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nabywanie umiejętności dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji,
 • rozpoznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wywołujacych niepokój u dziecka tj. W sytuacjach niebezpiecznych , przemocowych , stresowych .
 • udział w promowaniu opieki zdrowotnej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, doskonalenie nawyków higieniczno – kulturalnych i sprawności samoobsługowych,
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i  najbliższym środowiskiem oraz umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia  do kompromisu,
 • wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały, dotyczące różnych sposobów zachowania,
 • kształtowanie umiejętności nazywania różnych stanów emocjonalnych,
 • kształtowanie powszechnie uznanych postaw, zgodnie przyjętymi w placówce wartościami tj. dobro, prawda, przyjaźń, tolerancja, piękno itp.
 • spontaniczne i zorganizowane wychowanie dziecka realizowane przy współpracy z rówieśnikami i dorosłymi,
 • pomoc dzieciom w stworzeniu poprzez nie pozytywnego obrazu samego siebie (w tym szacunku dla siebie i innych) oraz w zrozumieniu, szanowaniu tych, którzy różnią się rasą, kulturą i sytuacją ekonomiczną
 • pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny wzmacnianie więzi rodzinnych
 • uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej ,rozwijanie zainteresowaniem zabytkami kultury polskiej – obiekty budowlane , muzealne ,rozwijanie kultury czytelniczej dzieci przez kontakt z literaturą dziecięcą polskich tworców,
 • Ściśle współpracowanie z rodziną wychowanka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego

Lp

Zadania

główne

Normy postępowania

Zadania szczegółowe

 

Bądź kulturalny

- używaj form grzecznościowych:

proszę, dziękuję,przepraszam- -pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań (dzień dobry, do widzenia),

 

 

 

 

- nie mów z pełnymi ustami i nie zachowuj się "nieelegancko"

 

 

 

 

- okazuj szacunek dorosłym, starszym osobom,

 

- bądź miły dla innych osób (kolegów idorosłych),

 

 

- dbaj o porządek wokół siebie (nieśmieć, sprzątaj pozabawie),

 

 

 

 

- słuchaj, kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają

-zaznajomienie z formami grzecznościowymi oraz sytuacjami w jakich je się stosuje

- uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam)

- uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa

- wyrabiane nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie dzień dobry, skinienie ręką, itp.)

- utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (w sklepie, autobusie,kinie)

- rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir - vivr'u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych- opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia

(np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki,itp.)

-wdrożenie do zachowania tzw. Kultury osobistej

 

 

- samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu - sprzątanie swoich zabawek,układanie książek, opieka nad swoim zwierzakiem,pomoc osobom starszym

- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny - spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi,

starszymi

 

-  wdrożenie do dbałości o własne otoczenie np.szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce

- przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy

do kosza, nie depczemy trawników i skwerków, nie niszczymy drzew, krzewów)

dyżury przedszkolne;

- poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów

 

- dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, postacie z literatury, itp.)

 

Bądź koleżeński

- zgodnie baw się z kolegami,

 

 

- szanuj cudzą własność,

 

 

- dziel się z innymi tym co masz,

 

 

 

- nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi,

 

 

- nie wyrządzaj krzywdy innym czyli nie rób drugiemu,co tobie nie miłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj, nie przezywaj i ogólnie nie krzywdź w żaden sposób),

 

 

 

- pomagaj tym, którzy

tej pomocy potrzebują

- zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie

 

- interesowanie się wytworami swoich kolegów,dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów

 

- rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak  ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek,spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenie się nimi)

 

- uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu

 - używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa

nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni

 

-uczenie zachowań akceptowanych społecznie poprzez interakcje społeczne w grupie ,przykłady zainicjowane przez nauczyciela – drama , pantomima , historyjki obrazkowe oraz przykłady z literatury

-rozpoznaj i nazywaj emocje własne i innych

- dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa i jakimkolwiek formom agresji  (rozumienie przeżyć z tym związanych

 

 

- sprawianie radości choremu koledze przez: wspólne napisanie listu, przygotowanie upominku, odwiedziny

- sprawianie radości innym dzieciom przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków

- opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia i nieporadności)

- słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie,podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom

 

Kontroluj

swoje zachowanie

i przeciwdziałaj przemocy

- przestrzegaj zawartych

umów, reguł

 

 

 

 

unikaj krzyku, kłótliwości,

 

 

 

 

 

- oceniaj zachowanie,

a nie osoby,

 

- wyrażaj swoje emocje w sposób

kontrolowany- nie bądź agresywny,-

 

 

 

- korzystaj z pomocy

dorosłych w trudnych sytuacjach,

 

- ciesz się z sukcesów,

przyjmuj z godnością

porażki,

 

 

- wystrzegaj się

kłamstwa, 

 

 

- odróżniaj dobro od

zła,

 

 

- mów o swoich

uczuciach (odczuciach)

Ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich:

- zgodnego zachowania się podczas zabaw

- kulturalnego włączani się do zabaw kolegów

- korzystania ze sprzętu i zabawek

 

ustalenie reguł mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów

- porozumiewania się umiarkowanym głosem

przestrzeganie zasad podporządkowania się dyżurnym np. łazienka, sala

ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów

reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę uczenie dzieci

 

wdrożenie do formułowania wypowiedzi typu "jego, jej zachowanie jest....przy jednoczesnej eliminacji wypowiedzi typu:" On,ona jest ......

 

 ustalenie modelu właściwego zachowaniaw stosunku do innych ( nie stosujemy obraźliwych słów, i innych form agresji) uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych zapoznawanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym

 poznawanie wzorców właściwego zachowania (postawa nauczyciela,postacie z literatury)

 

priorytetowe zapewnienie dziecku pomocy i wsparcia w sytuacji dla niego trudnej ,rozpoznawanie potrzeb dziecka okazanie wsparcia

 

uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki poszukiwanie sposobów

nagradzania sukcesów innych

udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury; poszukiwanie przykładów w literaturze

 

- rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych

-rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach

- podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań

- układanie zakończeń historyjek obrazkowych,

przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie

wniosków

 włączanie zabaw dramowych jako element bloku integracyjnego

określającego samopoczucie dziecka systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych

ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej

osoby uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie

dezaprobaty dla zachowań negatywnych

 

 

Bądź bezpieczny

i reaguj na niebezpieczeństwo własne i innych

- stosuj Kodeks Przedszkolaka

unikaj    niebezpiecznych

zabaw i zachowań,

Przestrzegaj umów dotyczących zachowań

 

 

 

nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw

 

 

informuj o swoim złym samopoczuciu

 - w toku zajęć scenek rodzajowych, dramy przykładów z literatury poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań

- poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu- rozumienie przestrzegania zasad kodeksu przedszkolaka    jak równiez kodeksu drogowego dla pieszych

- dostarczenie wzorców właściwego zachowania( filmy edukacyjne, książki jak i wycieczki na skrzyżowanie,)spotkania z policjantem:

- ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo

- zaznajimienie dzieci z alarmowymi numerami telefonów oraz sytuacjami kiedy należy zaalarmować służby / scenki dramowe, pogadanki/

wdrożenie do przestrzegania bezwarunkowej  zasady nieoddalania się  podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach bez wiedzy nauczyciela i bez jego zgody

- zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania

- omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości

 

Dbaj o swoje

zdrowie

- często korzystaj z

pobytu na świeżym

powietrzu, hartuj

swój organizm,

- ubieraj się odpowiednio

do temperatury,

 

- zjadaj przygotowane

dla ciebie posiłki,

 

 

- pamiętaj o korzystaniu z zabiegów

higienicznych,

- zasłaniaj nos i usta

przy kichaniu i kasłaniu,

 

- nie obawiaj się wizyty

u lekarza,

 

- mów o tym, czego

się boisz,

- unikaj hałasu.

nie krzycz, mów

umiarkowanym głosem,

Czynne uczestnictwo dzieci w

zabawach organizowanych przez nauczycielkę (zabawy

ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych,

spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu)

Uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego

ubrania stosownie do pogody

 

Kształtowanie nawyku zjadania śniadania

uświadamianie dzieciom  konieczności spożywania owoców i warzyw jako

źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w

przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, zajęcia gospodarcze,

hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy

edukacyjne itp.)

 

Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji

 

Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego

kontrolowania i leczenia zębów - spotkania z lekarzem,

wizyta w gabinecie stomatologicznym

Stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy, itp.)

Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach

 

Poznaj

swoje tradycje

rodzinne, narodowe i dziedzictwa literackiego

- kultywuj tradycje

swojej rodziny

 

- rozmawiaj z rodzicami

o ich pracy

 

- pamiętaj o uroczystościach

rodzinnych

- bądź dumny z kraju,

w którym mieszkasz

- szanuj język ojczysty,

 tradycje narodowe i dziedzictwo narodowe

 

 

 

 

- poznaj piękno swojego

kraju, regionu,

gminy, wsi

pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w

uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach.

 prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej

rodziców i dziadków, zapraszanie przedstawicielina zajęcia do przedszkola realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania

zawodów: np. strażaka, policjanta, lekarza, nauczyciela i innych

zapoznanie dzieci z tradycjami regionu dotyczącymi obchodów świąt tj. Boże Narodzenie , Wielkanoc oraz porównanie ich z informacjami jak kultywuje się je  w rodzinach poszczególnych dzieci

 uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej - jesteśmy Polakami,

mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa Ojczyzna zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi,godłem i hymnem Polski pomaganie w orientowaniu

się na mapie Polski

-rozwijanie zainteresowaniem zabytkami kultury polskiej – obiekty budowlane , muzealne

-rozwijanie kultury czytelniczej dzieci przez kontakt z literaturą dziecięcą polskich tworców, stały kontakt z książką , udział w akcji – Cała Polska czyta dzieciom

rozwijanie umiejetności czytelniczych dzieci – zapoznanie z alfabetem, nabycie umiejetności czytania , nabycie umiejetności korzystania z książek jako źródła wiedzy

-rozwijanie wiedzy nt . piękna ziemi ojczystej / krajobrazu, przyrody, obiektów historycznych dotyczących kraju , regionu małopolskiego i powiatu brzeskiego

 

 Realizacja założeń programu wychowawczego

Sposoby przekazywania treści wychowawczych w przedszkolu:

Przekaz treści wychowawczych powinien odbywać się drogą najlepiej przyswajalną dla dziecka:

1) w kontaktach osobistych, które są najsilniejszym nośnikiem przekazu,

2) w sytuacjach problemowych dla dziecka, w których rzeczywiste zdarzenie staje się polem, na którym dokonuje się oceny i podjęcia pomocy

3) na zajęciach, gdzie teoretycznie postawione przez nauczyciela zadanie wywołuje problem niezaistniały, a konieczny do poznania przez dzieci,

    w rozmowach, w których następuje zderzenie poglądów, wymiana doświadczeń i wypracowane zostają oceny moralne,

4) w działaniu, podczas którego dochodzi do praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności oraz utrwalają się pożądane cechy charakteru,

7) w stwarzaniu dziecku sztucznych sytuacji, wywołujących refleksję, z czasem przygotowujących go do prawidłowej reakcji.

 

 Metody pracy:

1) metody aktywizujące – pedagogika zabawy, drama, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda projektów, metoda C. Orffa i inne,

2) metody podające – opowiadanie, rozmowa, historyjka obrazkowe i inne,

3) metody praktyczne – zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, prace użyteczne, proste doświadczenia i inne,

4) metody ekspresji – plastycznej, artystycznej, słownej, muzyczne, ruchowej.

 

 Formy pracy:

1) zabawa i inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,

2) czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne,

3) spacery, wycieczki, zabawy na placu przedszkolnym,

4) uroczystości i imprezy przedszkolne,

5) zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą lub w mniejszych zespołach.

 

 

SYLWETKA DZIECKA KOŃCZĄCEGO EDUKACJĘ W PRZEDSZKOLU

Model dziecka zgodny z podstawa programową wychowaia przedszkolnego

Załącznik do rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017    Dz. U(poz.356)

 

 Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka
 • wykonuje czynności samoobsługowe: samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych; wykonuje różne formy ruchu komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, 
 • wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
 1. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 • szanuje emocje swoje i innych osób;
 • przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,  podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 
 • wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
 • dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę; 
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 

III.   Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 • przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze; odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 
 • posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
 • używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 • ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
 • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 

 1. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego; wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 • wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy  w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
 • wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 • wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej; 
 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę; klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but; określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
 • przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
 • posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
 • rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;    posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
 • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Podstawa prawna:

 • Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1959 roku,
 • Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989roku, w Polsce obowiązuje od 7 lipca 1991 roku (Dz. U. Z 1991r. nr 120 poz. 526).

 Dziecko wymaga specjalnej ochrony i oddzielnych praw ze względu na niezaradność i niedojrzałość społeczną oraz słabość organizmu.

Prawa te wyznaczają miejsce dziecka w rodzinie, społeczeństwie   i państwie. Dają dziecku specjalne uprawnienia, które mają zapewnić mu odpowiednie warunki do życia, pełnego rozwoju jego osobowości oraz możliwości pozytywnej samorealizacji .

Przedszkolak ma prawo do:

 • wyrażania własnych uczuć i opinii,
 • poszanowania godności osobistej,
 • akceptacji takim jakim jest,
 • przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo,
 • uczestniczenia we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,
 • wyboru zabawy i towarzysza jej,
 • rozwijania własnych zainteresowań, umiejętności i zdolności,
 • zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 • opieki i ochrony,
 • poszanowania własności,
 • nienaruszalności cielesnej,
 • zdrowego pożywienia,
 • snu i odpoczynku,
 • do znajomości swoich praw.

 

Dziecku powinno dać się szansę zrozumienia, iż funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko "na braniu od innych, ale również  i dawaniu innym". Z tym wiąże się pewien zakres obowiązków na miarę możliwości wiekowych dziecka idących w parze z prawami.

Przedszkolak powinien:

 

 • zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkola,
 • szanować prawa innych,
 • kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych,
 • dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim,
 • respektować polecenia nauczyciela,
 • w miarę możliwości starać się wywiązywać z przyjętych na siebie obowiązków,
 • przyjaźnie odnosić się do otaczającego je świata

SYSTEM NAGRÓD I KAR

Ustalając normy postępowania, nakazy i zakazy musimy również ustalić system nagród i kar.

Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartości pobudzające i zachęcające do wysiłku.

Nagrody stosujemy za:

 • wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania (uwzględniając możliwości dziecka),
 • podporządkowanie się przyjętym umowom, zasadom, nakazom wspólnie ustalonym,
 • bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków,
 • bezinteresowną pomoc i opiekę nad słabszym, starszym, zwierzętom oraz wszystkimi, którzy takiej potrzebują,

 

     Formy nagród:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała wobec grupy,
 • pochwała wobec rodziców,
 • pochwała w postaci emblematu/ uśmiechnietej pszczółki, minki/- znaków umownych w danej grupie przekazanych dziecku , które gromadzi je w oznaczonej kopercie
 • dostęp do atrakcyjnego przedmiotu/ zabawki/

Kary stosujemy za:

 • nieprzestrzeganie ustalonych zasad, norm współżycia, zakazów i nakazów,
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,
 • agresywne zachowanie skierowane na rówieśników, dorosłych i przedmioty,
 • niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych.

          Formy kar:

-    słowne upomnienie (rozmowa mająca na celu przypomnienie obowiązujących zasad),

 • poinformowanie rodziców o przewinieniu,
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy ( w atmosferze spokoju, szacunku i rzetelnej informacji dotyczącej czynu a nie uderzające w charakter dziecka),
 • upomnienie wobec grupy,
 • zastosowanie emblematu/ smutnej pszczółki, minki/- znaków umownych w danej grupie przekazanych dziecku , które gromadzi je w oznaczonej kopercie

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WZGLĘDEM DZIECI

Uznając poczucie bezpieczeństwa dzieci jako nadrzędny warunek w prawidłowym ich rozwoju i wychowaniu uwzględniono w niniejszym programie wychowawczym procedury eliminujące czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci .

W celu optymalizacji możliwości pomocy dziecku krzywdzonemu w jakikolwiek sposób opracowano schemat postępowania w wypadku wystapienia przemocy względem dziecka.

SCHEMAT POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH PRZEMOCY  WOBEC DZIECKA

1.Nauczyciele przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

2.Nauczyciel  informuje dyrektora o stwierdzeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka, informuje opiekunów dziecka o podejrzeniu.

 1. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji osobie odpowiedzialnej za politykę ochrony dzieci tj. dyrektorowi

3.W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, nauczyciel zwraca się do Dyrektora i wspólnie  podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

4.W przypadku gdy istnieje podejrzenie krzywdzenia dziecka, zgłoszone przez opiekunów dziecka lub pracowników przedszkola, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

5.Nauczyciele  monitorują sytuację i dobre samopoczucie dziecka.

6.Dyrektor sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy dziecku.

7.Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

-podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;

-wsparcia, jakie placówka oferuje dziecku;

-skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

8.W przypadkach wymagających interwencji dyrektor powołuje zespół interwencyjny, wskład         którego wchodzą członkowie Rady Pedagogicznej

 1. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku,

10.W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu             jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny zaprasza opiekunów dziecka na spotkanie, w celu omówienia zgłaszanego podejrzenia. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół.

 11.Plan pomocy dziecku jest przedstawiany opiekunom dziecka przez Dyrektora z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

12.Dyrektor informuje opiekunów dziecka o obowiązku placówki polegającym na zgłoszeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego).

13.Dyrektor przedszkola, po poinformowaniu rodziców, składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane zawiadomienie.

14.Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji. Kartę załącza się do dokumentacji pobytu dziecka w przedszkolu.

15.Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pozyskały  informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Realizacja zadań wychowawczych przebiegać będzie we współpracy z rodzicami.
 2. Za realizację niniejszego programu odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.
 3. Treści zawarte w programie mogą być modyfikowane, zmieniane i rozbudowywane przez Radę Pedagogiczną po uzgodnieniu  ze wszystkimi zainteresowanymi.
 4. Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i statutem przedszkola.
 5. Program wychowawczy wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 


ADAPTACJA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

Jak pomóc dziecku dobrze rozpocząć przedszkolną przygodę.

Posłanie dziecka do przedszkola to dla wielu rodziców trudny moment. Po radości wynikającej z zobaczenia wyników rekrutacji, pojawiają się wątpliwości i niepokoje, związane z myśleniem o tym, jak maluch poradzi sobie w nowym miejscu, wśród nieznanych osób, z dala od czujnych oczu najbliższych. Aby ułatwić dziecku dobry start, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

 

ZANIM ROZPOCZNIE SIĘ ROK SZKOLNY…

1. Zadbaj o budowanie klimatu akceptacji i pozytywnego nastawienia do przedszkola.

Najważniejszą sprawą, rzutującą znacząco na powodzenie procesu adaptacji jest nastawienie osób dorosłych. Maluszek słuchając rozmów rodziców dotyczących przedszkola buduje swój obraz tego miejsca oraz tego, jak sobie w nim poradzi. Sprzyjające adaptacji jest myślenie, że pójście do przedszkola to kolejny etap życia dziecka, w którym będzie ono mieć szansę rozwijać nie tylko swoje umiejętności społeczne oraz samodzielność, ale też pozna wiele ciekawych sposobów poznawania świata i spędzania czasu. To pozwala dziecku zmierzyć się z nowymi wyzwaniami z poczuciem dumy, że już jest przedszkolakiem. Wzmacnia w nim pozytywną energię i ciekawość, cechy będące motorem rozwoju dzieci. Z takim nastawieniem dużo łatwiej odnaleźć się w nowym miejscu.

2. Oswajaj dziecko z przedszkolem.

Można to robić na różne sposoby. Dzieci uwielbiają słuchać, jak to było gdy ich rodzice byli w dziećmi. Być może kiedyś chodzili do przedszkola i przeżywali tam różne przygody. Teraz można je sobie poprzypominać. Oczywiście opowiadamy tylko te historie, który były pozytywne, albo przynajmniej miały dobre zakończenie! Pomocne jest czytanie dziecku książeczek czy też oglądanie z nim bajek, których akcja toczy się w przedszkolu. Maluch dowiaduje się z nich w naturalny sposób, o obowiązujących tam różnych zwyczajach i zasadach. Potem można bawić się w przedszkole – wykorzystując do tego ulubione maskotki, lalki czy pojazdy. Dobrze jest wcześniej zapoznać dziecko z budynkiem, przedszkolnym placem zabaw, drogą do przedszkola. Bardzo dobrym pomysłem są Dni Otwarte, organizowane przez przedszkola. Pozwalają dziecku (i rodzicom) poznać budynek od środka, obejrzeć sale ( z mnóstwem zabawek), łazienki, szatnie. No i zaznajomić się z Paniami.

3. Wdrażaj do samoobsługi.

Pierwszy rok pobytu w przedszkolu jest czasem na doskonalenie umiejętności samoobsługowych, jednak ich nauka powinna być wcześniej wprowadzona w domu. Dobrze gdy przedszkolak je samodzielnie, umie posługiwać się łyżką i widelcem, potrafi umyć rączki, korzystać z toalety, czy też porządkować zabawki. Ma to znaczenie nie tylko dla organizacji przedszkola, ale przede wszystkim dla samego dziecka. W okresie około 3 roku życia zaczyna ujawniać się potrzeba „bycia takim jak inni”, i takie dopasowanie się do grupy pod względem radzenia sobie z czynnościami samoobsługowymi, ułatwia proces adaptacji.

4. Organizuj kontakty z innymi dziećmi.

Przebywanie w grupie, dla wielu trzylatków jest nowym doświadczeniem, wymagającym umiejętności przystosowania się do gwaru, hałasu, szybko zmieniających się sytuacji oraz obowiązujących reguł, często nieco odmiennych od tych istniejących w domu. Łatwiej jest zaakceptować je dzieciom, które wcześniej miały okazję ćwiczyć takie zachowania jak zapoznawanie się, dzielenie się zabawkami, czekanie na swoją kolej, współdziałanie w zabawie. Dlatego warto zadbać, aby kontaktów z innymi dziećmi było jak najwięcej – można zapraszać do domu dzieci znajomych czy sąsiadów oraz rewanżować się rewizytą, regularnie odwiedzać z dziećmi place i sale zabaw.

5. Zorganizuj dzień w sposób zbliżony do planu przedszkola.

W każdym przedszkolu porządek dnia jest ściśle określony: stałe pory posiłków, czas na zabawę, spacer, odpoczynek po obiedzie (leżakowanie lub słuchanie bajek). Łatwiej będzie do tego przyzwyczaić się dziecku, które w domu ma podobnie zorganizowany dzień.

6. Przyzwyczajaj dziecko stopniowo do rozłąki.

Rozstania z rodzicami łatwiej akceptują dzieci, które mają w tym zakresie pewien trening. Rozumieją, że zniknięcie rodzica z pola widzenia nie jest na zawsze, a zabawa pod opieką babci czy cioci też sprawia frajdę.

 

A GDY NADEJDZIE TEN PIERWSZY DZIEŃ….

pamiętaj o pozytywnym nastawieniu, dobrym humorze. Staraj się nie okazywać dziecku swojego niepokoju.
Pozwól na zabranie ulubionej maskotki dla poczucia bezpieczeństwa, jeśli tego potrzebuje.
Przypomnij maluchowi, kiedy po niego przyjdziesz (określ czas w sposób konkretny, zrozumiały np. po obiedzie, po podwieczorku ).
Od pierwszego dnia przyzwyczajaj do rytuału pożegnania, nie przeciągaj rozstania ( np. przebranie się – uścisk – całusek i przekazanie nauczycielce).
Jeżeli rozstania są trudne, lepiej przez pierwsze dni zaangażować tatę w odprowadzanie dziecka.
Mężczyźni częściej mają bardziej zadaniowe, a mniej emocjonalne podejście do radzenia sobie w takich sytuacjach.
Przy odbieraniu malucha z przedszkola możesz, w nagrodę za dzielność, podarować mu jakiś malutki prezent .
I W TRAKCIE NASTĘPNYCH TYGODNI…

Jeśli to możliwe, nie zostawiaj dziecka od pierwszych dni na cały dzień w przedszkolu. Zarezerwuj swój czas, po powrocie dziecka do domu, tylko dla niego. Po to by się poprzytulać, posłuchać opowieści jak spędziło dzień, trochę się z nim pobawić. Sprawy domowe mogą chwilę poczekać. Unikaj nadmiernego wypytywania o szczegóły, zwłaszcza w sposób sugerujący trudności („płakałeś?; tęskniłeś za mamusią?; nie byłeś głodny?”). Bardzo ważna jest również dobra współpraca między rodzicami a nauczycielkami, oparta na wzajemnym zaufaniu. Dziecko łatwiej zaakceptuje swoja nową Panią, gdy widzi rodzica w dobrej, otwartej relacji z nią. Sprzyja to również wymianie informacji dotyczących dziecka, dzięki czemu nauczyciel ma możliwość lepszego rozeznania jego potrzeb czy też skuteczniejszego reagowania w sytuacjach trudnych. A to także ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedszkolaka w nowej grupie

A POTEM NIE WIADOMO KIEDY MINĄ KOLEJNE MIESIĄCE, i niepokoje związane z adaptacją do przedszkola ustąpią miejsca innym, przyjemniejszym odczuciom, których ciągle dostarczają rodzicom ich pociechy.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
W SZCZEPANOWIE

I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe
i czyste.

5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie (tylko wtedy będą przestrzegane).

II. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców z podaniem danych osobowych i numerem dowodu osobistego. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola.

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

4. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść
z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostaje pod opieką nauczycielki, a dyrektor przedszkola lub inna osoba upoważniona niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie
z rodzicami w celu ustalenie dalszego postępowania.

5. Rodzice dzieci, które pierwszy rok będą uczęszczały do przedszkola przed rozpoczęciem uczęszczania wypełniają druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie
i odbieranie dziecka.

6. Rodzice dzieci uczęszczających kolejny rok do przedszkola, uaktualniają oświadczenia
w pierwszym dniu września roku szkolnego.

7. Upoważnienia są skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą zostać
w każdej chwili odwołane lub zmienione.

8. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.

9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko
w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

11. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali.

12. W czasie, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica
i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

13. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną
w oświadczeniu.

14. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej -za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIE ODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru
o zaistniałym fakcie.

2. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel.komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu dyżurnego Komisariatu Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

3. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję
o powiadomieniu policji.

4 . Rodzice, lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia do placówki.


 

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SZCZEPANOWIE
/tekst ujednolicony stan na 01.09.2015/

Spis treści
Postanowienia wstępne
Rozdział 1 Nazwa przedszkola
Rozdział 2 Cele i zadania przedszkola
Rozdział 3 Organy Przedszkola oraz ich zadania i kompetencje.
Rozdział 4 Organizacja działalności Przedszkola.
Rozdział 5 Zasady odpłatności.
Rozdział 6 Zadania i obowiązki nauczycieli i innych pracowników.
Rozdział 7 Prawa i obowiązki rodziców i dziecka
Rozdział 8 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola.
Rozdział 9 Zasady gospodarki finansowej.
Rozdział 10 Postanowienia końcowe.

Postanowienia wstępne.
1. Statut Publicznego Przedszkola w Szczepanowie opracowany został na podstawie:
1) Ustawa z dnia 27 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).
2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr97, poz.674 z późn.zm.).
3) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591 z późn.zm).
4) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Narodów ONZ z dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. Nr120, poz.526, Dz.U. z 2000r. N2, poz.11).
5) Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr56,, poz.458).
6) Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 18 kwietnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr72 poz.420).
7) Uchwała NR VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2011r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko (z późn.zm.).
8) Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2007r. Nr35, poz.222).
9) Rozporządzenia MEN z dnia 07 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009r. Nr169, poz.1324).
10) Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr26, poz.232 z późn.zm).
11) Rozporządzenie MENiS z dnia 08 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2009r. Nr89, poz.730).
12) Rozporządzenie MENiS z dnia 29 maja 2003r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2003r. Nr107, poz1003 z późn. zm).
13) Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach/Dz.U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487/;
14) Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach /Dz.U.z 2011r. Nr 162,poz.968/ ;
15) Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r. Nr56, poz.506 z późn.zm).
16) Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr4, poz.17).
17) Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001r. Nr135, poz.1516 z późn.zm).
18) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr23, poz.133).
19) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2008r. Nr175, poz.1086).
20) Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych/ Dz.U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1490 /;
21) Rozporządzenie MEN z dnia 12 maja 2011r w sprawie rodzajów i działania niektórych placówek publicznych, warunków pobyty dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz.U. 2011Nr109,poz.631/.
22) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005r Nr108 poz. 908 z późn.zm.)
2. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć: Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie;
2) Dzieciach, wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie;
3) Rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka, oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie;
5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organ przedstawicielstwa rodziców Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie;
6) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku;
7) KN – należy przez to rozumieć Ustawę -Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku;
8) Organie prowadzącym — należy przez to rozumieć Burmistrza Brzeska
9) Oranie sprawującym nadzór pedagogiczny- małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie
10) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie

Rozdział 1 Nazwa Przedszkola.
§ 1
1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie.
2. Siedzibą Przedszkola jest wieś Szczepanów ul. Rynek Szczepanowski 1, telefon: 14-68-64-230.
3. Przedszkole posiada oddział zamiejscowy, który znajduje się we wsi Wokowice.
Adres: Wokowice ul. Centralna 48.
4. Organem prowadzącym jest Burmistrz Brzeska.
5. Przedszkole jest jednostką budżetową.
6. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie .
7. Przedszkole jest placówką publiczną, która:
1) Prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Rozdział 2 Cele i zadania przedszkola.
§ 2
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz innych aktów wykonawczych do ustawy w tym w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2. Celem Przedszkola jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się, co jest dobre, a co złe;
3) kształcenie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska dzieci o zdrowie i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształcenie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych, poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości, umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
3. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności, wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.
§ 3
1. Zadaniem przedszkola jest:
1) zapewnienie dzieciom opieki i wspomaganie ich rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku oraz ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym, a w szczególności:
a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i przygotowanie do nauki szkolnej,
b) udzielanie potrzebującym pomocy psychologiczno- pedagogicznej, logopedycznej, kierując dziecko za zgoda rodziców do odpowiednich poradni,
c) organizowanie pracy kompensacyjno-wyrównawczej w celu wyrównania szans i przezwyciężania barier,
2) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie dziecko zostanie zakwalifikowane;
3) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka;
4) troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu;
5) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
6) rozwijanie wrażliwości moralnej, budowanie systemu wartości;
7) sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie pobytu jego w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola;
8) w przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka innej narodowości zadaniem przedszkola jest umożliwienie takiemu dziecku poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej;
9) włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafią.

Rozdział 3 Organy Przedszkola oraz ich zadania i kompetencje.
§ 4
1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
§ 5
Dyrektor Przedszkola – zadania i kompetencje.
1. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:
a) prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współpracy z nauczycielami,
b) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności Przedszkola,
c) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań,
d) opracowuje plan nadzoru na każdy rok szkolny,
e) dwa razy w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z nadzoru pedagogicznego;
3) dopuszcza do użytku w Przedszkolu programy wychowania przedszkolnego;
4) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych;
5) gromadzi informacje o pracy nauczycieli, w celu dokonania ich oceny pracy oraz sprawuje nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie nauczycielowi stopnia nauczyciela kontraktowego;
6) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
8) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji zgodnie z przepisami prawa;
9) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 8, niezgodnych z przepisami prawa, a o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i kuratora oświaty;
10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłową realizację;
11) opracowuje arkusz organizacyjny Przedszkola;
12) odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu działalności wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
13) ponadto decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania pracowników Przedszkola,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Przedszkola,
c) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Przedszkola.
3. Dyrektor Przedszkola w ramach swoich kompetencji współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
4. Rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie ze statutem.
5. Dyrektor Przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem Przedszkola pracownikom i rodzicom poprzez umieszczenie go we wskazanym miejscu lub na tablicy ogłoszeń.
§ 6
Rada Pedagogiczna – zadania i kompetencje.
1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą”, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady wchodzą: Dyrektor Przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
2) w każdym semestrze,
3) po zakończeniu rocznych zajęć opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznych,
4) w miarę bieżących potrzeb placówki,
5) szkoleniowe w ramach WDN
5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków Rady.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
7. W zebraniach Rady mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady za zgodą lub na wniosek Rady, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
8. W zebraniach Rady lub w części jej zebrania mogą uczestniczyć w szczególności przedstawiciele: organu prowadzącego, organu nadzoru i Rady Rodziców.
9. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
1) zatwierdzanie programów pracy Przedszkola z wyjątkiem programów wychowania przedszkolnego;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
3) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4) Uchwalanie regulaminu swojej działalności;
5) Przygotowywanie projektu statutu Przedszkola i uchwalanie go do czasu powołania rady przedszkola.
10. Rada opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo niepłatnych zajęć wynikających z działalności statutowej Przedszkola;
3) program wychowawczy Przedszkola;
4) program profilaktyki;
5) wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
6) projekt planu finansowego Przedszkola;
7) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił.
11. Wykaz wszystkich kompetencji opiniodawczych określa ustawa o systemie oświaty.
12. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
13. Zebrania Rady są protokołowane.
14. Nauczyciele i inne osoby biorące udział w zebraniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
15. Szczegółowy zakres działania Rady określa „Regulamin działalności Rady Pedagogicznej”
§ 7
Rada Rodziców – zadania i kompetencje.
1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, wybrana przez ogół rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w głosowaniu tajnym, która stanowi reprezentację wszystkich rodziców.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z oddziałów, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym.
3. Szczegółowe zasady działalności Rady Rodziców określa opracowany przez nią regulamin. Nie może on być sprzeczny z niniejszym Statutem.
4. Kompetencje Rady Rodziców:
1) współdziała z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w doskonaleniu organizacji pracy Przedszkola i procesu wychowawczo- dydaktycznego;
2) może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola;
3) udziela pomocy w doskonaleniu bazy Przedszkola;
4) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) program wychowawczy,
b) program profilaktyki,
5) opiniuje::
a) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
b) projekt planu finansowego;
6) może występować z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
7) na wniosek Dyrektora opiniuje pracę nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny
dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowe
go.
5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
6. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin jej działalności.
Zasady współpracy organów i rozstrzygania sporów.
§ 8
1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w realizacji swoich statutowych zadań.
2. Współdziałaniem organów Przedszkola koordynuje Dyrektor.
3. Każdy z organów Przedszkola ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem.
4. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia się poprzez zapraszanie na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów.
5. W sytuacjach ważnych i istotnych dla Przedszkola Dyrektor może zwołać zebranie wszystkich organów przedszkola. Do udziału w tych zebraniach organy delegują po dwóch swoich przedstawicieli.
6. Wspólne zebrania organów Przedszkola są protokołowane, a protokoły przechowuje Dyrektor Przedszkola
§ 9
1. Organy Przedszkola są zobowiązane do przestrzegania swoich zadań i kompetencji.
2. W przypadku zaistnienia sporu strony będące w sporze podejmują działania zmierzające do rozwiązania sporu.
3. Spory rozstrzygane są w oparciu o przepisy prawa dotyczące przedmiotu sporu.
4. Przy rozstrzyganiu sporu można stosować różne techniki negocjacyjne i mediacyjne. Z odbytych spotkań sporządza się zwięzły protokół, który zawiera rozstrzygnięcie sporu.
5. Spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, z wyjątkiem sporów, w których sam jest stroną.
6. Spory kompetencyjne, w których stroną jest Dyrektor rozstrzyga odpowiednio kurator lub organ prowadzący.
Rozdział 4 Organizacja działalności Przedszkola.
§ 10
1. Przedszkole wykorzystuje osiągnięcia współczesnej pedagogiki i podejmuje działalność innowacyjną i eksperymentalną, uwzględniając możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Sposób organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej regulują odrębne przepisy.
§ 11
Zasady sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza Przedszkolem.
1. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia do Przedszkola, sali wg wewnętrznych ustaleń, do chwili odebrania dziecka z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną przez rodziców na piśmie.
3. W czasie zajęć organizowanych na terenie Przedszkola i poza nim pełną opiekę zapewnia dzieciom nauczyciel, który odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
4. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności, nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika Przedszkola.
5. Podczas spacerów i wycieczek krajoznawczych oraz zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola, nauczyciela wspomaga:
1) pomoc nauczyciela w oddziale I i III,
2) woźna oddziałowa w oddziale II .
6. Przedszkole może organizować dla wychowanków różne formy krajoznawstwa i turystyki.
7. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:
1) wycieczki krajoznawczo- turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego;
2) imprezy krajoznawczo- turystyczne, takie jak: konkursy, pikniki.
8. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej.
9. Regulamin i zasady organizacji wycieczek autokarowych są określone zarządzeniem Dyrektora Przedszkola.
10. Nauczyciel zobowiązany jest przedstawić Dyrektorowi do akceptacji kartę wycieczki, listę uczestników oraz wykaz opiekunów wycieczki.
1) w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę;
2) w trakcie wycieczek środkami lokomocji na każde 10-cioro dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun dorosły.
11. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
12. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.
1) wybór ubezpieczyciela w każdym roku dokonywany jest w porozumieniu z rodzicami;
2) w przypadku, kiedy rodzic nie ubezpiecza w Przedszkolu dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, zobowiązany jest dostarczyć Dyrektorowi stosowne oświadczenie.
13. W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.
14. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel prowadzący zajęcia informuje rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie, a rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
15. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów).
§ 12
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.
1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do niego i z Przedszkola do domu, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko.
2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą nie będącą rodzicem , zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.
1) upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko oraz serię i numer dowodu osobistego osoby wskazanej;
2) upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez obojga rodziców lub prawnych opiekunów;
3) upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców do nauczycielki z grupy i pozostać w dokumentacji Przedszkola;
4) upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do Przedszkola i może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione;
5) rodzice mogą również upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola, a takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dopuszcza się przyprowadzanie i odbiór dziecka przez osobę niepełnoletnią, która ukończyła 13 lat, wskazaną i upoważnioną przez rodziców, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko, będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
5. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie zostać poinformowany Dyrektor Przedszkola lub osoba go zastępująca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi).
6. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o tym fakcie.
7. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 30 minut, a po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami .
8. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
9. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z Przedszkola przez osoby nieupoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję.
10. Jeżeli droga dziecka 5-letniego i starszego z domu do Przedszkola przekracza 3 km, gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę.
1) W trakcie przewozu dzieci wszyscy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu opracowanego według odrębnych przepisów.
2) Opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu do przedszkola pełnią nauczyciele oraz pracownicy obsługi dowozu
3) Rodzice dzieci dojeżdżających są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie.
§ 13
Organizacja zajęć dodatkowych.
1. Na wniosek rodziców Przedszkole nieodpłatnie organizuje naukę religii.
2. Na wniosek rodziców Przedszkole może organizować nieodpłatnie zajęcia dodatkowe z religii, języka angielskiego, rytmiki, umuzykalnienia. Czas trwania zajęć określa §15 ust 8 pkt1-2
3. Osoby zatrudniane do prowadzenia zajęć, o których mowa w ust.2 muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje.
4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami i mogą być realizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.
5. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
§ 14
Organizacja pracy z dziećmi.
1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 3-5 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
4. Przyjęcie do Przedszkola dziecka starszego niż 5 lat odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu od obowiązku szkolnego, wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, którym dziecko mieszka.
5. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, a przy małej
liczbie dzieci w jednym wieku może zostać utworzony oddział mieszany pracujący na dwóch poziomach.
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
7. Przedszkole jest 3 oddziałowe:
1) oddział I dzieci 3 i 4 letnich – 9 godzinne;
2) oddział II dzieci 5-cio i 6 –letnich – 6 godzinne;
3) oddział III dzieci 6- letnich i 5-letnich z możliwością przyjęcia dzieci 3, 4, letnich /oddział w Wokowicach/ – 8 godzinne.
8. Za zgodą organu prowadzącego w danym roku szkolnym godziny pracy poszczególnych oddziałów mogą się zmienić.
§ 15
1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona w oparciu o podstawę program wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone przez Dyrektora Przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2. Dla każdego oddziału Przedszkole prowadzi dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.
3. Dokumentację przebiegu pracy dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczej udostępnia się organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.
4. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada: 3 sale zabaw, ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia rekreacyjne oraz jadalnię.
5. Na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin dziennie w godzinach od 8:00 do 13:00, przy czym czas przeznaczony na realizację podstawy może być przesuwany w granicach około 60 minut.
6. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej należy wykorzystać następująco:
1) co najmniej 1/5 czasu przeznaczyć na zabawę;
2) co najmniej 1/5 czasu a w przypadku dzieci młodszych 1 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym lub terenach zielonych;
3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować.
7. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
8. Czas trwania zajęć organizowanych przez nauczyciela i zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3 -4 lat około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 lat około 30 minut.
9. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia dla poszczególnych grup określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
10. Szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalają nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem.
11. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
12. W Przedszkolu dla dzieci organizowana jest pomoc psychologiczno –pedagogiczna, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci zgodnie z przepisami prawa o organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
13. W Przedszkolu jest organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń i polega na wspieraniu rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych bądź dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Przedszkola.
15. Zadania związane z prowadzeniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci, wykonują nauczyciele zgodnie z przepisami prawa.
16. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
17. W Przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
18. Wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
19. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.
20. Przedszkole może organizować zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
21. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze prowadzone są bezpośrednio z dzieckiem, zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
§ 16
1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczy-
cieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji rodziców.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy opiekuńczo- wychowawczo –dydaktycznej jeden z nauczycieli opiekuje się danym oddziałem przez cały okres pobytu dzieci w Przedszkolu.
Roczne przygotowanie przedszkolne.
§ 17
1. Dziecko w wieku 5-ciu lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
3. Rodzice dziecka podlegającego rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
4. Dyrektor Przedszkola w stosunku do dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego jest zobowiązany do poinformowania, w terminie do dnia 30 września, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o miejscu realizacji tego obowiązku.
5. Dla dzieci 5 letnich z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne, w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń, dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć i dokumentowane w specjalnym dzienniku zajęć.
7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:
1) z grupą wychowawczą;
2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu;
3) u dziecka w domu, gdy jego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
8. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego bezpośrednio z dzieckiem może wynosić od 4 do 6 godzin.
9. Do przedszkola zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i decyzją rodziców mogą uczęszczać dzieci w wieku 6 lat.
10. Dla dziecka sześcioletniego, które- zgodnie z wolą rodziców-będzie kontynuować wychowanie przedszkolne , nauczyciel oddziału , do którego uczęszcza dziecko, opracuje lub dostosuje program wychowania przedszkolnego rozszerzający jego wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności uwzględniając jego indywidualne potrzeby rozwojowe.
Czas pracy Przedszkola.
§ 18
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok tj. od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem
przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej zawiera arkusz organizacyjny Przedszkola.
3. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola lub na wniosek rodziców.
4. Przedszkole pracuje w godzinach :
1) Przedszkole w Szczepanowie- w godzinach od 7:00 do 16:00 w 5 dni roboczych,
2) Oddział w Wokowicach – w godzinach od 7:30 do 15:30 w 5 dni roboczych.
5. Szczegółową organizację pracy Przedszkola, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez Dyrektora.
6. Arkusz organizacyjny Przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
7. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola zatwierdza się w szczególności:
1) liczbę oddziałów, liczbę dzieci przyjętych na dany rok szkolny;
2) liczbę nauczycieli według stopnia awansu zawodowego oraz termin zmiany awansu zawodowego w przypadku, gdy dany nauczyciel rozpoczął staż na wyższy stopień;
3) liczbę i pensum pracowników administracji i obsługi;
4) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przyznanych przez organ prowadzący Przedszkole;
Rozdział 5 Zasady odpłatności.
§ 19
1. Zasady odpłatności i tryb korzystania z Przedszkola określone są uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. nie krócej niż 5 godzin dziennie.
2. Za czas pobytu dziecka w Przedszkolu ponad czas przewidziany na realizację podstawy programowej rodzice ponoszą koszty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku.
3. Dziecko w Przedszkolu może korzystać odpłatnie z jednego , dwóch lub trzech posiłków.
4. W cenę posiłku wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego do sporządzenia posiłków.
5. Dzienną stawkę żywieniową ustalają rodzice na zebraniu ogólnym po złożeniu propozycji przez Dyrektora.
6. Usprawiedliwienie nieobecności dziecka powoduje zwrot pieniędzy za żywienie za każdy dzień.
7. W przypadku trudnej sytuacji materialnej lub losowej rodzice dziecka mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty za żywienie. Środki na pokrycie pozyskuje Dyrektor Przedszkola na wniosek rodzica z MOPS.
8. Opłata za Przedszkole wnoszona jest z dołu do 15 dnia każdego miesiąca, a po tym dniu za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki.
9. Opłata przyjmowana jest na kwitariusze przez intendenta Przedszkola.
Rozdział 6 Zadania i obowiązki nauczycieli i innych pracowników.
§ 20
1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli określa ustawa KN.
3. Nauczyciel nawiązujący stosunek pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego.
4. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.
5. Dyrektor i organ prowadzący Przedszkole są zobowiązani występować z urzędu w obronie nauczyciela, którego prawa zostały naruszone.
6. Ze względu na to, ze Przedszkole prowadzi 3 oddziały, nie zostało utworzone stanowisko wicedyrektora.
7. Zadania Dyrektora Przedszkola podczas jego nieobecności pełni inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora lub organ prowadzący.
8. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez Dyrektora programami,
odpowiada za jakość tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa oraz zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
9. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z podstawą programową;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
5) opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
6) znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy pierwszej szkoły podstawowej;
7) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i w czasie wycieczek, spacerów, innych uroczystości;
8) współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną;
9) planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, a także aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
10) współdziałanie z rodzicami, prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programów wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego rozwoju i zachowania;
11) prowadzenie dokumentacji przebiegu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ustalony przez Przedszkole sposób, w tym:
a) dziennik zajęć, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej w danym roku szkolnym,
b) plany miesięczne,
c) dokumentację obserwacji dzieci,
d) dokumentację diagnozy osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej,
e) dokumentację zajęć wyrównawczych,
f) dokumentację współpracy z rodzicami;
12) realizacja zadań zleconych przez Dyrektora i osób kontrolujących;
13) udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacja jej postanowień i uchwał;
10. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, Dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej oraz specjalistów i instytucji naukowo – oświatowych.
11. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;
2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
3) włączania ich w działalność Przedszkola.
12. Nauczyciel współdziała z rodzicami i środowiskiem wychowawczym w następujący sposób:
1) organizuje zebrania dla rodziców, zajęcia otwarte, prelekcje ze specjalistami;
a) zajęcia otwarte – co najmniej dwa razy w roku,
b) konsultacje indywidualne – według harmonogramu -1 godzina tygodniowo lub w miarę potrzeb po zajęciach z dziećmi;
c) zebrania grupowe – jeden raz na semestr,
2) organizuje uroczystości przedszkolne według kalendarza imprez;
3) aktualizuje tablicę ogłoszeń dla rodziców.
13. Nauczyciele i wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeń stwa i zdrowia.
§ 21
Inni pracownicy Przedszkola.
1. W Przedszkolu zatrudnia się pracowników administracji i obsługi, którzy pracują wg przydziału czynności opracowanych przez Dyrektora Przedszkola w oparciu o Kodeks Pracy i potrzeby placówki.
2. Wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu są zobowiązani do oddziaływania wychowawczego na dzieci.
3. Pracownicy Przedszkola na wszystkich stanowiskach pracy obowiązani są:
1) wykonywać pracę sumiennie i starannie;
2) przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonego;
3) przestrzegać ustalonego w Przedszkolu czasu pracy i wykorzystywać go w sposób jak najbardziej efektywny;
4) dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu odpowiednia inicjatywę;
5) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w Przedszkolu porządku;
6) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż;
7) dbać o dobro Przedszkola, chronić mienie placówki i używać je zgodnie z przeznaczeniem;
8) przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej;
9) przestrzegać zasad współżycia społecznego.
4. Każdemu pracownikowi powierza się określone zadania.
5. Do zakres zadań intendenta należy:
1) prowadzenie magazynu, zaopatrywanie przedszkole w żywność, sprzęt, środki czystości, odzież ochronną;
2) sporządzanie jadłospisy z uwzględnieniem norm żywieniowych;
3) prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) sporządzanie codziennie raportu żywieniowego;
5) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych;
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Przedszkola.
6. Do zadań kucharki należy:
1) przyrządzanie punktualnie zdrowych posiłków;
2) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie;
3) prowadzenie magazyn podręcznego;
4) utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny, dbanie o czystość w kuchni oraz zapleczu kuchennym;
5) branie udziału w ustalaniu jadłospisów;
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Przedszkola.
6a, Do zadań pomocy kuchennej należy między innymi:
1) pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków;
2) utrzymywanie czystości w kuchni i sprzętu kuchennego i zaplecza;
3) mycie naczyń stołowych i garnków kuchennych;
4) przestrzeganie higieny podczas przygotowywania posiłków;
5) obieranie jarzyn;
6) wyparzanie naczyń stołowych, sztućców;
7) dezynfekcja jaj;
8) dbanie o czystość odzieży ochronnej.
7. Do zakresu zadań pomocy nauczyciela należy:
1) pomoc nauczycielowi oddziału I w opiece nad dziećmi w trakcie zajęć, zabaw w ogrodzie i na wycieczkach;
2) pomoc nauczycielce w przygotowaniu pomocy do zajęć plastycznych i ruchowych;
3) pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych, a zwłaszcza w toalecie i przy wyjściu poza budynek Przedszkola;
4) dbanie o estetykę i czystość zabawek i pomocy dydaktycznych;
5) naprawa wyżej wymienionych przedmiotów;
6) dyżury w szatni w razie potrzeby.
7) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Przedszkola.
8. Woźne oddziałowe zobowiązane są do:
1) utrzymywania w czystości pomieszczeń Przedszkola;
2) pomocy nauczycielom oddziału II i III podczas spacerów, wycieczek,
3) utrzymania w czystości i porządku ogrodu zabaw;
4) pomocy dzieciom w czynnościach samoobsługowych podczas ubierania i rozbierania się;
5) dbania o ład i porządek w szatniach, korytarzach i toaletach;
6) wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora Przedszkola.
Rozdział 7 Prawa i obowiązki rodziców i dziecka.
§ 22
1. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości programu pracy Przedszkola, programu wychowawczego i innych realizowanych w Przedszkolu oraz realizacji zadań z nich wynikających;
2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
3) pomoc ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
4) pomoc w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą;
5) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Przedszkola;
6) uczestniczenia w planowaniu wydatków Przedszkola.
2. Obowiązki rodziców:
1) udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
2) regularne kontaktowanie się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
3) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory;
4) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola w zadeklarowanym czasie;
6) terminowe uiszczanie opłaty za Przedszkole;
7) informowanie o przyczynie nieobecności dziecka w Przedszkolu;
8) przestrzeganie niniejszego statutu;
3. Dzieci w Przedszkolu mają prawo do wszystkich praw, wynikających z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) szacunku dla wszystkich potrzeb i podmiotowego traktowania;
2) poszanowania godności osobistej i własności;
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
4) opieki i ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat;
5) wyboru zabawy, zabawki i towarzysza zabawy;
4. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw dziecka jest następujący:
1) rodzice dziecka mają prawo wnieść skargę do Dyrektora Przedszkola w przypadku nieprzestrzegania praw dziecka przez nauczycieli bądź innych pracowników Przedszkola;
2) skargę wnosi się na piśmie, a Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do szczegółowego rozpatrzenia skarg i udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy;
3) w przypadku stwierdzenia braku podstaw do działań dyscyplinujących, skarga wniesiona przez rodziców dziecka zostaje oddalona;
4) rodzice dziecka mogą odwołać się od decyzji Dyrektora Przedszkola wnosząc skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem;
5) decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest ostateczna.
5. Dziecko w Przedszkolu ma następujące obowiązki:
1) przestrzegać zawartych umów z nauczycielem dotyczących wzajemnych relacji z dziećmi i dorosłymi;
2) przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa;
3) kulturalnie zachowywać się na wycieczkach, wyjściach, spotkaniach.
6. Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy uczęszczających, z wyjątkiem dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego tj. dziecka 5-cio letniego:
1) na wniosek rodziców;
2) w razie nieusprawiedliwionej absencji dziecka przez okres 1 miesiąca i zalegania z płatnością za 1 miesiąc (po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu rodziców);
3) gdy dziecko zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu swemu lub innym dzieciom.
Rozdział 8 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola.
§ 23
1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Brzesko.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc na I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. W II etapie rekrutacji są brane pod uwagę kryteria określane corocznie przez Burmistrza Brzeska w uzgodnieniu z dyrektorem Przedszkola.
4. Kandydaci zamieszkali poza Gminą Brzesko mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole posiada wolne miejsca.
5. Przedszkole prowadzi rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
6. Informacja o rekrutacji ogłaszana jest :
1) na tablicy informacyjnej wywieszonej w widocznym miejscu w przedszkolu;
2) na stronie internetowej Przedszkola;
3) ogłoszenie w miejscu publicznym ogólnodostępnym dla zainteresowanych rodziców.
7. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w Przedszkolu odbywa się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej, która powołuje dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. W miarę wolnych miejsc do Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.
Rozdział 9 Zasady gospodarki finansowej.
§ 24
1. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
2. Przedszkole jest jednostką budżetową.
3. Podstawą gospodarki jest roczny plan finansowy, a Przedszkole prowadzi racjonalną gospodarkę na zasadach rachunku ekonomicznego w ramach przydzielonego przez Gminę budżetu.
4. Fundusze Przedszkola przechowywane są na rachunku bankowym przy jednostce powołanej do obsługi finansowej i księgowej przedszkoli.
5. Przedszkole obowiązane jest do stosowania w planowaniu, rozliczeniach, ewidencji i sprawozdawczości zasad dyscypliny budżetowej.
Rozdział 10 Postanowienia końcowe.
§ 25
1. Przedszkole działa na podstawie Ustawy, Orzeczenia Przedszkola oraz niniejszego Statutu.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Przedszkole używa pieczęci:
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SZCZEPANOWIE
32-823 SZCZEPANÓW UL. RYNEK SZCZEPANOWSKI 1
NIP 869-17-26-205 REGON 850513690
4. Przedszkole ma własne LOGO:
5. Przedszkole posiada stronę internetową:: www.przedszkoleszczepanow.pl
6. Postanowienia niniejszego statutu mogą ulec zmianie po wejściu w życie nowych przepisów prawnych dotyczących oświaty.
7. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
8. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Dla zapewnienia znajomości postanowień niniejszego Statutu, jest on dostępny dla wszystkich zainteresowanych w kancelarii Przedszkola.
10. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie następują w trybie przewidzianym w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniu MEN w sprawie ramowego statutu przedszkola.
11. Z wnioskiem o zmiany w statucie lub uchwalenie nowego Statutu mogą wystąpić Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców a po 3 zmianach Statut ulega ujednoliceniu.
11a. Dyrektor Przedszkola każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst
statutu i podaje do publicznej informacji na stronie internetowej Przedszkola.
12. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub w sprawie uchwalenia nowego statutu wchodzi w życie w terminie przez nią określonym.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy , Kodeksu Cywilnego, Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty.
Traci moc Statut Przedszkola z dnia 22 grudnia 2009r.
Powyższy Statut został zatwierdzony:
Uchwałą Nr 10/2011 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Szczepanowie
z dnia 03 listopada 2011 roku ze zmianami.


Materiały do ściągnięcia dla rodziców:

Zgoda na filmowanie i fotografowanie: zgody będą podpisywane bezpośrednio u nauczycieli poszczególnych oddziałów.

Zgoda na uczestnictwo dziecka na zajęciach z religii: religii - bezpośrednio u nauczycieli poszczególnych oddziałów

Upoważnienie odbioru dziecka z przedszkola: deklaracja odbioru dziecka z przedszkola

Program adaptacyjny: PROGRAM ADAPTACYJNY dziecka w przedszkolu

 

 

 

NASI PRZYJACIELE - SPONSORZY
Początek strony

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.